Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Prezydent Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Witoldem Szczecińskim pod adresem email: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu zapewnienia właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej dzieciom, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę może Pani/Pan wyrazić lub odmówić jej wyrażenia.
 2. w celu zawarcia umowy, jej wykonania oraz na podstawie umowy. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 3. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:

Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, wycofania zgody lub do ustalenia, że się zdezaktualizowały

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.

Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwach państwowych lub z podstaw prawnych przetwarzania.

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, innym.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
 5. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO);
 7. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie)

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

 1. dobrowolne

(lub)

 1. niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem

(lub)

 1. obowiązkowe z uwagi na obowiązek prawny lub realizację zadania w interesie publicznym.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w procesach przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

X. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 • klauzula informacyjna